نقش پررنگ حضور بازيگران در تبليغات كشور


حضور بازيگران و شخصيت هاي مشهور در تبليغات كشــورمان هميشه با فراز و فرودهاي مختلفي روبرو بوده اســت. در مقطعــي حضور آنها ممنــوع و در زماني ديگر اين ممنوعيت برداشته شده است. حال چنديست بازار حضور سلبريتي ها در تبليغات كشور داغ داغ اســت و بســياري از برندها از آنها در جهت معرفي محصولاتشــان بهره برداري مي كند. اما اين حضــور موجب عكس العمل هاي بســياري از طرف جامعه شــده اســت. عكس العمل ها فقط به انتشار تصاوير آگهي  بازيگران در شــبكه هاي اجتماعي محدود نشده و بسياري اين شيوه تبليغاتي را مورد نقد قرار داده و درباره آن مطالب مختلفي منتشر كرده اند. مطالبي كه در آنها بازخوردهاي مثبت و منفي بسياري منعكس شده است. يكي از خبرهاي پر ســروصداي اين روزها، ميزان مبالغي ست كه بازيگران براي حضورشان در آگهي هاي تبليغاتي دريافت مي كنند. مبالغي كه از ميزان دقيق آنها خبر موثقي وجود ندارد و به نظر ارگاني نيز بر اين امر مهــم نظارتي نمي كند. نبود نظارت بر اين مبالغ باعث ايجاد نوســانات قيمتي و ايجاد هرج و مرج در اين حوزه تبليغاتي شده و اثربخشي فرآيند تبليغاتي نيز كاهش مي دهد. موضوع حضور بازيگران در آگهي رايگان آنچنان اهميت پيدا كرده كه بســياري از رسانه ها به آن پرداخته اند. در يكي از خبرهاي منتشــر شده، بازخورد برخي از مخاطبان عادي قيد شده است. در اين خبر، مخاطبان عنوان مي كنند كه به خاطر حضور بازيگران حاضر به خريد از محصول نيستند. چون به گمانشان بازيگران براي خود درآمدزايي كرده و به كيفيت محصولي كه براي آن تبليغ كرده اند، توجه اي نمي كنند. بنابراين برندهــا بايد به اين نكته مهم دقت كنند تا تبليغات گران قيمت شان تبديل به ضد تبليغ عليه شان نشود.

نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۶:۲۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |